PKN
PKN De Lege Geaën
 
ANBI-gegevens ANBI-gegevens

ANBI-gegevens  PKN "De Lege Geaën" te Gauw


A. Algemene gegevens

Naam ANBI:
Protestantse Gemeente "De Lege Geaën" te Gauw
Telefoonnummer: 06-0618110181
Website adres: www.pkn-dlg.nl
E-mail:
scriba.dlg@gmail.com
Adres: p.a. Hege Wier 20
Plaats: 
Goënga

College van Kerkrentmeesters van de protestantse gemeente "De Lege Geaen" te Gauw
RSIN/Fiscaalnummer: 824314736

Diaconie van de protestantse gemeente "De Lege Geaen" te Gauw
RSIN/Fiscaalnummer: 824118297

ANBI register:
Instelling: de lege geaen
Vestigingsplaats: gauw

Kerkelijk bureau: pknleden.dlg@gmail.com

Telefoon: 0515-521625

B.Samenstelling bestuur
 
De kerkenraad wordt bestuurd door 21 ambtsdragers.
(predikanten, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters en diakenen).
Preses en scriba worden in functie gekozen. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.

C. Doelstelling/visie

Zie beleidsplan: Beleidsplan2014-2018.pdf

D. Beleidsplan

De hierboven genoemde Doelstelling/Visie is door onze kerk verwoord in een Beleidsplan. 

E. Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

F. Verslag Activiteiten

Bijzondere vieringen:
Kind – op – schoot – vieringen
Gezinsvieringen één keer per maand
Jeugddiensten
Thomasviering
Zangavonden: Iona/Taizé-muziek en een verzoekprogramma
Top-2000-dienst
Gesprekskring:
Veertigers, einde of nieuw begin?
Een goede buur is beter … Buurtgesprekken
’Rouw op je dak’ Lotgenoten met verlieservaringen in het licht van geloof
Ouderencafé ‘Meer geluk dan grijsheid’
Dertigerscafé
Doopreünie
Jongeren:
Bernegeaën en zondagschool: Bijbelverhalen voor kinderen van 4-12 jaar
Jeugdkerk voor jongeren van 12-16 jaar elke derde zondag van de maand
Jongerengespreksgroep 12-16 jaar
Jeugdwurk 16-25 jaar
Nacht – zonder - huis

G. Voorgenomen bestedingen

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Jaarcijfers 2021 

Jaarcijfers 2020 

Jaarcijfers 2019 

Jaarcijfers 2018 

Begroting 2022 

Begroting 2021 

Begroting 2020 


Format:ANBI-transparantie: staat van baten en lasten 2017 versie 02-2019 d.d. 02-04-2019(=download)

Financiële verantwoording diaconie

Jaarcijfers 2021 

Jaarcijfers 2020 


Jaarcijfers 2019 

Jaarcijfers 2018

Format ANBI transparante gegevens diaconie 2018 versie 01-2019 d.d. 22-05-2019 

Format ANBI transparante gegevens diaconie 2017 versie 02-2019 d.d. 31-03-2019 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Kosters/organisten
De vergoedingen aan kosters en organisten worden verstrekt conform de vrijwilligersregeling.


Rekeningnummers:

KERKELIJKE bijdragen:
Rek. nr. NL56 RABO 037.06.08.305
t.n.v. Protestantse gemeente ‘de Lege Geaën’
p/a J. Bouwma, Kaatsland 100 8608 EB Sneek

FINANCIËN Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’
Rek. nr. NL43 RABO 035.95.07.956
p/a Siebren Bakker, Koaiwei 5, 8626 GD Offenwier

DIACONIE en ZWO (Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking)
Rek. nr. NL18 RABO 035.95.07.824 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ‘De Lege Geaën’
p/a Lenie Abma- de Lange
Durk Dijkstrastrjitte 17, 9014 CC Tersoal

Fiscaalnummer
RSIN nummer: 824314736 – Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ te Gauw
RSIN nummer: 824118297 – Diaconie van de Protestantse gemeente "De Lege Geaen" te Gauw.
terug
 
 

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 24-09-2023 om 09.30 uur
Vredesweek meer details

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 01-10-2023 om 14.00 uur
Cantatedienst meer details

Kerkdienst St. Vituskerk Tersoal
datum en tijdstip 08-10-2023 om 09.30 uur
Fryske tsjinst meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.