PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bijbelzondag Bijbelzondag
Bibelwis op Bibelsnein: alwer in súkses mei in protte harsensskraabjen
Snein 21 jannewaris ha wy yn Gau de Bibelsnein fierd, in wike earder as de offisjele datum. It tema wie: Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat (Psalm 113:3 NBV21). Fan wêr’t de sinne opgiet oant wêr’t hja wer ûndergiet binne der minsken dy de Bibel lêze en harren ynspirearje litte wolle troch Gods Wurd. En der waard fansels wer kollektearre foar it NBG. Op fersyk wie de Bibelkwis prolongearre. Nei de tsjinst en nei it earste bakje kofje gie it los. De kommisje hie 30 fragen opsteld, net allegearre like maklik, ja soms suver wat dreech. Moai wienen de reaksjes by in goed antwurd. Soks jout altyd foldwaning. Tank allegearre foar jim meidwaan.
De commissie, Janny, Grietsje, Gerke en Harmen
terug
 
 

Kerkdienst Sibrandabuorren
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00 uur
Gezinsdienst
Koffie voor de dienst meer details

Kerkdienst Gau
datum en tijdstip 28-04-2024 om 09.30 uur
Fryske tsjinst
Kofje nei meer details

Kerkdienst Offenwier
datum en tijdstip 05-05-2024 om 9.30 uur
Wilhelmus zingen
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.