PKN
PKN De Lege Geaën
 
ANBI-gegevens ANBI-gegevens
ANBI
ANBI - website: http://anbi.nl/

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.
Op de ANBI - site staat waar een instelling aan moet voldoen om bijvoorbeeld in aanmerking te komen voor belastingaftrek bij giften.

Gegevens gemeente
De naam van onze Gemeente is: Protestantse Gemeente "De Lege Geaën"
Hege Wier 20, 8628 EL Goënga

RSIN nummer: 002672510

Protestante gemeente "De Lege Geaen" te Gauw
RSIN nummer:824118297
Diaconie van de protestantse gemeente "De Lege Geaen" te Gauw

Website: www.pkn-dlg.nl
Contactadres: scriba.dlg@gmail.com
Telefoon: 06-0618110181

Kerkelijk bureau: pknleden.dlg@gmail.com
Telefoon: 0515-521625

De Protestantse gemeente "De Lege Geaën" is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.
Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

Samenstelling
De leden van de kerkelijke gemeente komen uit de vijf dorpen Gau, Goaiïngea, Offenwier, Sibrandabuorren en Tersoal. Daarnaast komen leden uit de dorpen Raerd, Dearsum, Poppenwier, Jirnsum en enkele buurtschappen gelegen tussen deze dorpen. De Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ telt momenteel 598 leden waarvan 230 belijdende leden, 292 doopleden en 76 geboorteleden. (peildatum 1-11-2018)

De Kerkenraad
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad van 21 ambtsdragers. Sinds juli 2011 is ds. Jur Majoor uit Sneek aan de Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ verbonden.

Doelstelling
Zie beleidsplan: Beleidsplan2014-2018.pdf

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx

Activiteiten
Bijzondere vieringen:
Kind – op – schoot – vieringen
Gezinsvieringen één keer per maand
Jeugddiensten
Thomasviering
Zangavonden: Iona/Taizé-muziek en een verzoekprogramma
Top-2000-dienst
Gesprekskring:
Veertigers, einde of nieuw begin?
Een goede buur is beter … Buurtgesprekken
’Rouw op je dak’ Lotgenoten met verlieservaringen in het licht van geloof
Ouderencafé ‘Meer geluk dan grijsheid’
Dertigerscafé
Doopreünie
Jongeren:
Bernegeaën en zondagschool: Bijbelverhalen voor kinderen van 4-12 jaar
Jeugdkerk voor jongeren van 12-16 jaar elke derde zondag van de maand
Jongerengespreksgroep 12-16 jaar
Jeugdwurk 16-25 jaar
Nacht – zonder - huis


Financiële verantwoording diaconie
Format ANBI transparante gegevens diaconie versie 02-2019 d.d. 31-03-2019 (=download)
Jaarcijfers Diaconie 2018 (=download)
Jaarcijfers Diaconie 2019 (=download)

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Kosters/organisten
De vergoedingen aan kosters en organisten worden verstrekt conform de vrijwilligersregeling.

Format staat van baten en lasten ANBI gemeente d.d. 07-03-2019 (=download)

Rekeningnummers:
KERKELIJKE bijdragen:
Rek. nr. NL56 RABO 037.06.08.305
t.n.v. Protestantse gemeente ‘de Lege Geaën’
p/a J. Bouwma, Kaatsland 100 8608 EB Sneek

FINANCIËN Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’
Rek. nr. NL43 RABO 035.95.07.956
p/a J. Bakker, Westerein 13 9014 CA Tersoal

DIACONIE en ZWO (Zending – Werelddiakonaat – Ontwikkelingssamenwerking)
Rek. nr. NL18 RABO 035.95.07.824 t.n.v. Diaconie Prot. gemeente ‘De Lege Geaën’
p/a Wietske Ligthart-Hietkamp
Tsjemlan 18
8627 SJ Gauw

Fiscaalnummer RSIN nummer: 002672510 – Protestantse gemeente ‘De Lege Geaën’ te Gauw
RSIN nummer: 824118297 Diaconie van de Protestantse gemeente "De Lege Geaen" te Gauw.
terug
 
 

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 21-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

Kerkdienst De Potten
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
Koffie na meer details

 
CONTACT
Predikant:
Ds. Michiel van Blanken
Korte Spruit 4
8608 ZK Sneek
tel. 06 283 925 32
email: domineemichiel@gmail.com

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
Kerk Tersoal

foto Auke Landman
 
Kerk Offingawier

foto Auke Landman
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.