PKN
PKN De Lege Geaën
 
Bij de komende diensten Bij de komende diensten

De Gauster Oranjefeesten luiden de schoolvakantie van het basisonderwijs in. Er wordt weer een tentdienst georganiseerd op zondag 23 juli als afsluiting van het feest. Om 14.00 uur, met als voorganger ds. Dingena Hasper uit Oppenhuizen-Uitwellingerga. Het thema van de dienst is: 'Als sneeuw voor de zon'. Na afloop koffie en thee en limonade en iedereen is welkom!

Zondag 30 juli vieren we de ochtenddienst samen met gasten die op RCN 'de Potten ' verblijven. Plaats dan ook de Potten, 's ochtends om 10 uur. Het is een vakantiekerkdienst, en na afloop is er koffie en thee voor iedereen. Ds. Majoor is de voorganger.

Op zondag 6 augustus is er een dienst-zonder-dak, voorbereid door een kleine groep gemeenteleden. De dienst wordt gehouden bij de kaatskantine 'it Fintsje' in Goënga, en begint om 9.30 uur. Bij slechter weer kunnen we ook naar binnen. We herinneren ons mooie en gezellige diensten bij al verschillende gemeenteleden in de tuin! Iedereen is welkom.

Ds. Fedde Welbedacht uit Sneek gaat voor in de dienst in Offingawier op zondag 13 augustus. Aanvang 11 uur!

Op zondag 20 augustus preekt mevrouw ds. A. Reichman uit Tietjerk in de kerk in Gau. Jaren geleden is zij ook een keer bij ons geweest. De dienst begint om 9.30 uur.

Ds. Reinier Tuitman komt ook, deze zomer, en wel op 27 augustus. Hij is geen onbekende bij ons in de gemeente. De dienst waarin hij voorgaat is in de Westereintsjerke in Tersoal en begint om 11 uur.

Op zondag 3 september om 9.30 uur hopen we het Heilig Avondmaal te vieren in Gau. Wy sjonge en lêze die snein yn it Frysk. Het wordt een gezinsdienst, en ds. Majoor is de voorganger.  

 
Preekstoel Westereinkerk Tersoal

Preekstoel Westereinkerk Tersoal

Hoe't een “griffemearde preekstoel”een twadde libben krigen hat yn een hersteld hervormde gemeente yn Ridderkerk
 
Yn 2013 soe de musical Jona yn de Westerein tsjerke opfierd wurde.Om foar yn de tsjerke wat mear romte te meitsjen foar een grutter podium kaam de fraach bij de tsjerkerie oft de preekstroel en de âlderlingen en diakenbanken der ek ut mochten.
Ik fûn dat earst mar neat, mar letter wenden wij ek alwer oan it idee, en it die bliken dat der op de gemeentejûn einliks net ien op tsjin wie.
Dus it soe mar heve.
 
Doe kaam ik mei de fraach wat dogge wij mei de preekstoel?
De tsjerkerintmasters seinen: goai him mar yn de kontainer, mar dat gong mij fiersten te mâl, dat soe foar mij fiele as heiligschennis.
De Westereinstjerke is yn 1913 iepene en dus hat de preekstoel der krekt 100 jier yn stien.
Myn broer Jimte en ik (Pier) ha de preekstoel der foarsichtich en yn meardere dielen úthelle.
Dernei hat der wol 2 jier bij mij yn Raerd yn de loads stien.
Se fregen mij wolris, silst do hjir beginne te preekjen? No dat moast mar net.
 
Letter ha ik him ferkocht oan in antiqair yn Snits en de opbringst keurig oermakke nei de tsjerke rekken.
Dernei bin ik in pear kear nei die antiqair ta west om te freegjen oft de preekstoel al in plakje krigen hie, hij hie him nammentlik op marktplaats setten.
 
Letter kaam ik nogris bij him te freegjen, en doe sei hij tsjin mij: de preekstoel is ferkocht. Hij miende mar wakker dat er nei in tsjerke op Urk gongen wie.
Mar jammergenoch hie hij gjien adres as sok sa wat.
Ik woe dochs hiel graach witte wer as de preekstoel bedarre wie.
Yn it jaarboek fan de kerken fûn ik it tillefoannummer fan de skriba fan de PKN tsjerke op Urk.
Efternei blykte de man gjin skriba mear te wêzen, mar hij hie nog wol genoch kontakten yn de tsjerkewrald dêre.
Hij fûn myn fraag en it ferhaal derom hinne wol sa nijsgjirrich dat hij sei mij ta om op ûndersyk ût te gean.
Mar syn rûnfreegjen op Urk smiet neat op.
Dernei hat hij in oprop yn it “Urkerland” setten, in krantsje dat op ûngefear 800 adressen lêzen wurd.
Der kaam al gau in reaksje op, net fan Urk mar fan ds. Kaptein (in ald Urker) en no dûmny yn Sommelsdijk.
Hij lies it Urkerland dus ek noch. Dizze ds. Kaptein hie in berop oannommen nei Ridderkerk en der wat grútsjen heart oer in preekstoel út Fryslân.
 
Fanof doe kaam der skot yn de saak, want dernei ha de minsken út Ridderkerk kontakt opnommen mei de skriba fan Urk. En sadwaande krige ik in tillefoantsje fan Urk dat ús preekstoel út de Westereinstjerke no yn de spiksplinternye Sionskerk yn Ridderkerk stiet. Dit wie foar mij prachtich nijs. Ik krige mailadressen fan de minsken dy't yn Ridderkerk bij it oantúgen fan de preekstoel belutsen wiene.
Een sekere menear Neeleman fertelde mij dat se een tsjerke bout hiene mei in klassieke útstrieling en foar de ynrjochting fan de tsjerke sochten se om klassieke c.q. nostagische elementen.
Sadwaande kaam ús preekstoel der dus prachtich fan pas.
 
Roelie ek ik seinen tsjin elkoar der wolle wij in kear hinne te sjen. Mar it soe noch moaier wêze as we op in snein gongen want dan kinne wij der in tsjerketsjinst mei meitsje.
Ofrûne juni wiene wij yn Ouddorp op de kamping en doe binne wij op in sneintemoarn nei Ridderkerk riden.
Wij hiene ús foar de tiid al efkes tillefoanisch oanmelden. Wij waarden der hertlik ûntfongen en wij seagen us de eagen ût de holle. Safolle minsken, jeugd en bern. Der kinne ûngefear 600 minsken yn die tsjerke en hij wie smoar fol.
De koster moast in plakje foar us sykje en sa kamen wij yn de twadde bank fan foaren te sitten, rjocht foar de preekstoel. Roelie hie fansels net in hoed op, mar fjirder wiene der hast gean froulju sûnder hoed. Sels jonge froulju en famkes hienen wat op de holle.
Ús tjinst begûn om healwei tsienen en de middeistjinst wie om 5 oere en dy wurd ek altiten goed besocht.
De ferskes (meast psalmen) wurde op hiele noaten songen, dat ha wij noch noait earder mei makke mar it went ek al gau wer.
It wie een bisûndere tjinst, al duorre it wol wat langer as bij ús, mar hawar, wij hiene fekânsje.
De preek bestie út 3 punten (dat wie froeger bij ds. Zelle ek altiten sa).
De tekst wie Jesaja 55 fers 1: O alle gij dorstigen komt tot de wateren, komt, koopt en eet, de prijs is betaald!!!
Al mei al ha wij in moaie tjinst meimakke, en de preekstoel stie der wer foar as nij.
Nei de tiid ha wij noch mei de fam. Neeleman om kofje west en ha we noflik neipraten.
 
Sij fregen ús hoe as wij de tjinst belibbe hiene. Wij ha derop sein, dat it wol hiel oars is as bij ús, mar dat it der foaral net om giet wat no minder as better is.
Wij binne bliid en tankber dat de lofsang en de verkondiging der ek troch giet.
En dat er fanof ús preekstoel preke wurdt is fansels hielendal geweldich.
Neffens ús kin de preekstoel der wol wer 100 jier mei.
 
Groetnis Pier en Roelie Dijkstra
Raerd
0566- 601294  

 
Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

Oproep: uitbreiding van het beamerteam!

In de Nikolaas-kerk in Gau en de Westerein-kerk in Tersoal wordt door een aantal mensen, tijdens kerkdiensten en andere bijzondere diensten, het geluid en de beamerpresentatie verzorgd.
In Gau wordt dit verzorgd door Jan Huisman en Hans Molenaar en in Tersoal zijn Hanneke Bouwman, Sybren Abma en Simon Buma het vaste team. Indien nodig ondersteunen deze teams elkaar natuurlijk. Graag zouden we willen zien dat deze teams uitgebreid worden naar een bezetting van 4 personen. Tijdens de dienst wordt door één persoon de beamer bediend d.m.v. een laptop en door de ander wordt het geluid bediend.

Het maken van een presentatie duurt gemiddeld 2 uur. De  liturgie wordt enkele dagen voor de dienst aangeleverd door de dienstdoende dominee. De liedboekliederen die in de liturgie voorkomen kunnen gedownload worden uit het ‘liedboek online’.
De liturgie wordt gemaakt in Videopsalm, een prachtig presentatieprogramma met vele mogelijkheden.
Op zondagmorgen moet de installatie aangezet worden en is het een kwestie van op het juiste moment het juiste plaatje laten zien!
Een leuke maar verantwoordelijke klus voor mensen die graag met de computer iets willen verzorgen.
Het geluid bedienen lijkt vaak eenvoudig, maar kent ook z’n aandachtspunten. Zorgen dat de installatie en de microfoons aanstaan, op het juiste moment de ene microfoon in en de andere uitschakelen, zijn zo een aantal zaken die aan de orde komen. Een kwestie van alert blijven dus!
We roepen vooral jongeren op om mee te doen!
Denk je, dat lijkt mij ook leuk om te doen, meld je dan aan bij het Beamerteam.
Dat kan met een mail naar:

 
Informatieboekje 2017 Informatieboekje 2017

Alles wat u wilt weten over de protestantse gemeente ‘De Lege Geaën" Dit informatieboekje wil een indruk geven van de gemeente en u de benodigde informatie geven over de organisatie en het functioneren van de gemeente.
U kunt het boekje via deze link:  downloaden .

 
APP voor PKN De Lege Geaën!

APP voor PKN De Lege Geaën!De app is geschikt voor zowel android als IOS-apparaten (smartphone, tablet). De app is gratis te downloaden via de play store of de app store. Hieronder staat beschreven hoe de app kan worden gedownload vanuit de play store.  Leest u voor de instructies vooral verder bij lees meer....

 

lees meer »
 
Privacy en correcties Privacy en correcties
lees meer »
 
 

Kerkdienst Westereinkerk Tersoal
datum en tijdstip 27-08-2017 om 11.00
meer details

 
CONTACT

Predikant

Aanmelden BIJEEN (nieuwsbrief)

Webmasters
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.